André Bertel’s Karate-Do: 岩 (Gunkaku)

I was asked to write a brief profile of Junkaku. So there you are. 押 忍!! Junkaku Tanaka Masahiko-sensei: First movement: Ryoko Godan Sukumin Awase-uk (Meiji Kokotsu-dachi). This kata was…